• 1.jpg
  • 3.jpg
  • 4.jpg
  • 5.jpg

Od 07 lutego rusza rekrutacja do publicznych przedszkoli, klas I szkół podstawowych oraz klas I i IV sportowych na rok szkolny 2022/2023. Rekrutacja będzie prowadzona z wykorzystaniem systemu informatycznego "Nabór". Wszystkie niezbędne rodzicom informacje dostępne są na stronie https://nabor.pcss.pl/rawicz . Możliwość wypełnienia wniosków rekrutacyjnych i zgłoszeń do szkół obwodowych uruchamiana jest na stronie w dniu rozpoczęcia naboru, tj. 07 lutego 2022 r. Wnioski i zgłoszenia można składać do 18.02.2022 r. Wyniki rekrutacji będą znane 16.03.2022 r. 

CO DZIEJE SIĘ W SYTUACJI, GDY DZIECKO NIE DOSTANIE SIĘ DO PRZEDSZKOLA WYBRANEGO PRZEZ RODZICÓW?
Dzieciom 6, 5, 4 i 3-letnim, które uczestniczą w rekrutacji ale z powodu wyczerpania limitu wolnych miejsc nie dostaną się do przedszkola wybranego przez rodziców, Burmistrz Gminy Rawicz, w miarę posiadania wolnych miejsc w innych przedszkolach, wskaże rodzicom pisemnie inne publiczne przedszkole, które może przyjąć dziecko. Wskazanie takie nastąpi do dnia 29 kwietnia 2022 r. i będzie poprzedzone kontaktem telefonicznym z rodzicem ze strony Wydziału Edukacji i Spraw Społecznych Urzędu Miejskiego Gminy Rawicz. Następnie rodzice otrzymają stosowne pismo listownie za zwrotnym potwierdzeniem odbioru. Czas pracy wskazanego przez Burmistrza innego publicznego przedszkola powinien być zbliżony do czasu pracy przedszkola wybranego przez rodziców w rekrutacji. Dzieci zamieszkałe poza gminą Rawicz oraz dzieci urodzone w 2020 r.  (w szczególnie uzasadnionych przypadkach) mogą być przyjęte do publicznego przedszkola, jeżeli po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego gmina będzie dysponowała jeszcze wolnymi miejscami.

TERMINY PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA REKRUTACYJNEGO
I POSTĘPOWANIA UZUPEŁNIAJĄCEGO, W TYM TERMINY SKŁADANIA DOKUMENTÓW,
DO PUBLICZNYCH PRZEDSZKOLI NA ROK SZKOLNY 2022/2023.

lp.

rodzaj czynności

termin
w postępowaniu rekrutacyjnym

termin
w postępowaniu uzupełniającym

1

Złożenie wniosku o przyjęcie kandydata           do przedszkola wraz z załącznikami (dokumentami potwierdzającymi spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym)

od 01.02.2022 r.

do 18.02.2022 r.

od 04.05.2022 r.

do 17.05.2022 r.

 

2

Weryfikacja przez komisję rekrutacyjną wniosków o przyjęcie kandydata do przedszkola i dokumentów potwierdzających spełnianie przez kandydata warunków lub kryteriów branych pod uwagę w postępowaniu rekrutacyjnym

od 21.02.2022 r.
do 04.03.2022 r.

od 17.05.2022 r.
do 31.05.2022 r.

3

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych

08.03.2022  r.
godz. 12.00

 

01.06.2022 r.

godz. 12.00

4

Potwierdzenie przez rodzica kandydata woli przyjęcia w postaci pisemnego oświadczenia

od 08.03.2022 r.
do 14.03.2022 r.

 

od 01.06.2022 r.

do 09.06.2022 r.

5

Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych

16.03.2022 r.
godz. 12.00

 

13.06.2022 r.

godz. 12.00

6

Możliwość wystąpienia przez rodzica kandydata do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem                   o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do przedszkola

7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych
i kandydatów nieprzyjętych

7

Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia przez komisję rekrutacyjną

5 dni od dnia wystąpienia przez rodzica kandydata z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata
do przedszkola

8

Możliwość wniesienia przez rodzica                   do dyrektora przedszkola odwołania                    od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia

9

Rozpatrzenie przez dyrektora odwołania             od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia

7 dni od dnia otrzymania odwołania

10

Na rozstrzygnięcie dyrektora służy skarga do sądu administracyjnego